ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
BROUWER TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING BV
Art. 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen. Afwijking van de voorwaarden behoeft schriftelijke bevestiging door betrokken partijen.

Aangaan van de overeenkomst

Art. 2 Al onze offertes, hoe ook gedaan, zijn vrijblijvend en worden eerst bindend door uitdrukkelijke bevestiging onzerzijds. Duidelijke schrijf- en/of rekenfouten binden ons niet.

Art. 3 Wijziging in opdrachten behoeven onze goedkeuring en kunnen slechts worden geaccepteerd zolang de materialen niet in bewerking zijn. Prijzen

Art. 4 Alle prijzen zijn gebaseerd op levering aan ondernemers exclusief de BTW en/of heffingen van de overheid of semi-overheid. In geval van prijsstijging tussen het plaatsen van een                 order  en het tijdstip van aflevering behoudt BROUWER BV zich het recht voor de op de dag van aflevering geldende prijs in rekening te brengen.

Levering

Art. 5 De door ons opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven. Vertraging in de levering zal voor de koper nimmer aanleiding kunnen zijn tot  
         ingebrekestelling, noch tot annulering der order of tot het instellen van enige eis tot schadevergoeding. Evenmin heeft de koper in dat geval het recht de afname of de betaling der   

         goederen te weigeren.

Art. 6 Indien levering is bedongen in meerdere partijen en over een tijdsverloop van enige weken of maanden wordt hieronder verstaan dat de levering over die weken of maanden gelijkmatig           verdeeld moet plaatshebben.

Art. 7 In geval wij niet kunnen leveren vanwege staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleverings-
         bedrijven of andere omstandigheden die wij niet hebben kunnen voorzien, of waarop wij geen invloed hebben zijn wij gerechtigd de aflevering gedurende de tijd dat deze           
         omstandigheden duren op te schorten, dan wel orders te annuleren, zonder dat daaruit enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

         Transport

Art. 8 Ieder transportrisico is voor rekening van de koper, zelfs bij francolevering en zelfs indien wij tegenover de vervoerder hebben verklaard dat alle schade gedurende het transport voor    
         rekening van de afzender blijft, alsmede onverschillig of de goederen al dan niet op onze naam reizen.
Bij c.i.f. verkoop gaat het risico voor het verkochte op de koper over, zodra met de inlading van de goederen ter plaatse van de verscheping begonnen wordt, onverminderd het verhaal   van de koper op de assuradeuren.

Art. 9 Indien aflevering op het door de koper opgegeven adres niet kan plaatsvinden wegens weigering van de zending, of door de onmogelijkheid van de koper de zending in ontvangst te
         nemen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper. Tot deze kosten behoren die van de retourzending, die van de opslag, die van verdere aanbieding alsmede               administratiekosten en overige behandelingskosten.
          Reclames

Art. 10 Reclames dienen door de koper binnen 3 x 24 uur schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht. Indien zodanige reclames door ons                            gegrond worden bevonden worden de goederen door ons vergoed of geremplaceerd, zulks ter onzer keuze.

Art. 11 Reclames ten aanzien van maten, gewichten of hoeveelheden van de afgeleverde goederen – uitgezonderd de gevallen voorzien in art. 13 – kunnen door ons slechts in overweging               worden genomen, indien van het manco terstond aantekening is gemaakt op het desbetreffende vervoersdocument. Hetzelfde geldt indien de verpakking van de goederen bij                        aankomst beschadigd blijkt te zijn.

Art. 12 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor de koper.

Garantie

Art. 13 Ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van alle goederen behouden wij ons steeds de gebruikelijke spelingen voor, zoals aangegeven door de met de vervaardiging                  belaste fabrikanten.

Art. 14 Ter vergoeding van schade die het direct of indirect gevolg van de ondeugdelijkheid van goederen mocht zijn, zijn wij nimmer verplicht. De afnemer verplicht zich ons te vrijwaren                   tegen vorderingen door zijn afnemers tegen ons ingesteld wegens bovengenoemde ondeugdelijkheid.

Eigendom

Art. 15 De eigendom van de afgeleverde goederen gaat pas over op de koper door diens volledige voldoening aan zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde ook jegens ons ontstaan.                   Zolang de eigendom van de artikelen niet op de afnemer is overgegaan, dienen deze op eerste vordering ter onzer beschikking te worden gesteld. Het recht op terugvordering van de            goederen staat ook ter onzer beschikking bij liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, plaatsing onder beheer, bewind of onder curatele stelling van de koper.               Maken wij van deze bevoegdheid gebruik dan is daardoor de koopovereenkomst zonder enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden. Wij behouden ons in             dat geval alle recht op schadevergoeding tengevolge van wanprestatie en ontbinding voor. De koper verplicht zich dit eigendomsvoorbehoud bij transacties van welke aard dan ook                ter kennis van de betrokken derden te brengen. Op anders luidende bedingen tussen koper en derden kan tegenover ons nimmer een beroep worden gedaan.
           De koper is verplicht de goederen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden, voor zijn  rekening, doch te onzen behoeve, tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren.

         Betalingscondities

Art. 16 De betaling dient, ook in geval van deellevering, te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, indien niets anders is overeengekomen.
  Als datum van betaling geldt voor ons de datum waarop wij over het betaalde bedrag kunnen beschikken.

Art. 17 Bij niet betaling, niet gehele betaling, of niet tijdige betaling is de koper door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Sommatie en/of in gebrekestelling is hiertoe niet                   vereist.

Art. 18 Indien de afnemer in gebreke is volgens het bij het vorige lid bepaalde is hij het volgende verschuldigd:
           A.   vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele                                                               
                     voldoening, een vertragingsrente over het openstaande saldo ten bedrage van 1% per maand.
           B..   De kosten van incasso van het verschuldigde waaronder begrepen zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten, welke laatste ten minste 10% van het te                                  vorderen bedrag zullen bedragen.
  C.      een vergoeding van de door ons gemaakte administratiekosten ten bedrage van 1% van het factuurbedrag.


Art. 19 Zolang vorige levering, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald, zijn wij niet tot een volgende levering verplicht.
           Geschillen

Art. 20 Alle geschillen, die ontstaan uit of naar aanleiding van door ons afgesloten overeenkomsten zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslist door de bevoegde rechter            te Alkmaar.

AKKOORD
NIET AKKOORD